İletişim

Çankaya – Ankara

GSM: +90532 315 96 24

Tel: +90212 234 96 24

Tel: +90312 446 98 04

Mail: nihat_egemen@yahoo.com